Algemene Voorwaarden
Alle artikelen op deze site kunt u rechtstreeks bestellen. U kunt artikelen bekijken door te klikken op de foto's of door te zoeken via een klik op assortiment. De kleuren van de artikelen op de foto kunnen altijd wat afwijken dan de kleuren in het echt. Via bestelmogelijkheid kunt u de bestelling plaatsen. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u er bevestiging een mail. Zodra de betaling bij ons binnen is, worden de artikelen direct verstuurd. Indien een artikel niet op voorraad is, ontvangt u daarvan bericht.
Bezorgen
Alle artikelen die op de site www.anneliemode.nl zijn besteld worden normaliter binnen 10 dagen door TNT bij u thuisbezorgd (mits het een adres binnen de Benelux betreft). Uitzondering hierop kan zijn een artikel dat tijdelijk niet voorradig is. In dat geval wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Mocht er sprake zijn van een technische storing dan wordt u hier ook, zo mogelijk, over geïnformeerd.
Indien er bij bezorging niemand het pakje in ontvangst kan nemen zal de geadresseerde een kaartje ontvangen met daarop de informatie alwaar het pakketje alsnog kan worden afgehaald. Annelies Mode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door TNT post of het leveren van het pakketje bij de buren. Besteld u in de periode van 9 juni tot 14 juni word u bestelling pas de 15e opgestuurd.
Bezorgkosten
Voor het bezorgen evenals voor de administratieve afhandeling berekenen wij een bijdrage in de kosten.
Nederland € 5,95
Inclusief evt. BTW
Buiten genoemde landen gelden andere tarieven die u op aanvraag worden verstrekt.

Retourneren
Mocht er iets niet naar wens zijn dan kunt u de artikelen terugsturen binnen 5 dagen, voorzien van de (kopie van) de factuur met daarop vermeldt retournering. In tegenstelling tot voorgaande zinsnede geldt voor de retail een termijn van 8 dagen alleen en voorzover er sprake is van kennelijke en aantoonbare gebreken. Deze gebreken dienen onverwijld en voorafgaand aan de retourzending te zijn gemeld.
Retouradres: Ruiterplaatweg 23, 4493 PG Kamperland
Kosten van retournering komen voor rekening van de koper.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. zoekraken van pakketten tijdens het vervoer. Na ontvangst wordt het aankoopbedrag binnen ca. 2 weken retour gestort. Alleen ongebruikte artikelen, in de originele verpakking voorzien van eventuele kaarten kunnen worden vergoed
Annelies Mode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco's ten aanzien van de retourzending.
Een eventuele andere maat kan opnieuw via de site worden besteld.
Betalen
Alle prijzen van de artikelen die via www.anneliesmode.nl worden verkocht zijn inclusief BTW. Het bedrag van de bestelde artikelen plus de bijdrage voor de bezorg- en administratiekosten kan alleen via Ideal betaald worden:
Aanbieding
Alle op de site en elders vermelde aanbiedingen van Annelies Mode gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum worden en gelden zolang de voorraad strekt. Op is op.
Vragen / klachten
Mocht u vragen of klachten hebben over de bij ons aangekochte artikelen dan kunt u ons daarover middels een e-mail (info@annelies.nl) berichten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.
Direct na ontvangst wordt u geacht de geleverde artikelen te controleren. Mocht er een defect blijken dan dient u ons hiervan onverwijld, in ieder geval binnen 5 dagen, op de hoogte te stellen. Klachten over weeffouten of andere defecten zullen na wassen en of gebruiken niet meer in behandeling worden genomen.

Privacy
Annelies Mode ziet er op toe dat de door u verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Annelies Mode zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden verstrekken met uitzondering van diegenen die zijn belast met de uitvoering van uw bestelling. Uitzondering op bovenstaande vormt het geval van wanbetaling. Indien na herhaaldelijke aanmaningen niet tot betaling van de bestelde artikelen wordt overgegaan zullen de persoonsgegevens na 3 maanden worden overgedragen aan een incassobureau en zonodig aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, promotionele acties en andere relevante informatie over www.anneliesmode.nl mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u zich afmelden via 'Nieuwsbrief afmelden'. Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.
Aansprakelijkheid
Alle artikelen die worden aangeboden via www.anneliesmode.nl zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kunt u zich tot ons wenden tot Annelies mode onder het kopje contact met Annelies Mode kunt u het contactformulier invullen of direct mailen op info@anneliesmode.nl , waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. Annelies Mode is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending via TNT POST.
Annelies Mode is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast.
Annelies Mode kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De kleuren kunnen ten alle tijden wat afwijken van de daadwerkelijke kleuren.
Transacties met of uit hoofde van Annelies Mode zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Annelies Mode is niet verantwoordelijk voor schade aan het materieel welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten.
Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Annelies Mode in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mee te delen en zulks zonder Annelies Mode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Copyright
Op alle tekst en foto's van de site van Annelies Mode berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Annelies Mode noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.
Acceptatie van de algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. Met het plaatsen van een order wordt geacht de algemene voorwaarden te zijn geaccepteerd